V mesiaci máj a jún sa v Galante uskutočnili štyri tvorivé divadelné dielne zamerané na rozvoj kreativity deti a mládež.
Divadelné tvorivé dielne

Úspešné divadelné tvorivé dielne v Galante

 

Poskytnúť priestor deťom a mládeži na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach je snahou podujatí, ktoré zorganizoval Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2017, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatí. Divadelné tvorivé dielne sa zamerali na vytvorenie a rozvoj voľnočasových aktivít školopovinných detí a mládeže, predovšetkým v kultúrnej a umeleckej sfére – v oblasti divadelníctva. Realizované aktivity poskytli záujemcom z radov detí a mládeže o dramatickú tvorivosť priestor na zmysluplné využívanie voľného času a prostredníctvom aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach mali účastníci možnosť rozvíjať svoj talent a kultivovaný prejav. Tvorivé dielne sa uskutočnili v dňoch 26. mája, 2., 9. a 16. júna 2017 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Záujemcovia v nich mali možnosť pod odborným lektorským vedením rozvinúť a zdokonaliť svoje umelecké zručnosti a zároveň si osvojiť aj nové poznatky. V rámci projektu Divadelné tvorivé dielne lektorsky pôsobili Ing. Diana Paška Hrabovská,  Ing. Viera Ralíková a Mgr.art. Martin Ralík, skúsení divadelníci, dlhoroční odborníci pre oblasť detského divadla. Úspešne viedli detské divadelné súbory, s ktorými zožali nejeden úspech na krajských a celoslovenských súťažiach. Základom práce v dielňach počas 4 tvorivých stretnutí bolo objaviť a podporiť v deťoch rozvoj ich prirodzeného talentu. Medzi praktické zručnosti, ktorým sa počas tvorivých dielní venovali patrili javisková reč, intonácia reči, správna artikulácia, priestorové zvládnutie hier, pohyb po javisku, práca s imaginárnym predmetom, výrazovosť, improvizácia, či spev. Deti a mládež mali možnosť vyskúšať si zapojiť svoju fantáziu, hravosť a tvorivosť, či ako sa herecky vcítiť do pocitov iného – čo im určite môže pomôcť aj v ich bežnom živote a na ceste k porozumeniu a tolerancii. Realizovaním Divadelných tvorivých dielní sa u zúčastnených detí a mládeže prispelo k podpore ich kreativity a k rozvoju osobnosti a prejavu týchto mladých ľudí,  sústredila sa ich pozornosť na zdravý spôsob života bez súčasných negatívnych protispoločenských javov a prirodzene sa zintenzívnil záujem o divadlo a divadelnú tvorbu. Úspech tvorivých divadelných dielni je pre organizátora Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante signálom, aby v realizácii pokračoval aj v ďalšom roku, a tak dal možnosť rozvoja talentu a kreativity ďalším mladým záujemcom o divadlo a divadelnú tvorbu.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.