Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 20. júna 2018 tradičné podujatie s protidrogovým zámerom pre deti pod názvom Drogám povedz nie!
Drogám povedz nie!

DROGÁM POVEDZ NIE! 2018

 

Podujatie s protidrogovým zámerom pre deti

 

18. ročník tradičného podujatia s protidrogovým zámerom pod názvom Drogám  povedz  nie! sa uskutočnil 20. júna 2018 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie, ktoré propaguje zdravý spôsob života a  bezpečné správanie detí počas letných prázdnin  bolo pripravené pre žiakov 2. ročníka Základnej školy na Sídlisku SNP v Galante. Organizačne podujatie zabezpečilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta, Spolkom pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Galante, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a Slovenským červeným krížom – územný spolok Galanta. Vzdelávacie bloky a kvízy z oblastí prevencie závislostí, poskytovania prvej pomoci, zdravého spôsobu života - škodlivosť fajčenia a alkoholu, správna životospráva, pravidiel bezpečnosti a všeobecných znalostí cyklistov - účastníkov cestnej premávky preveria znalosti všetkých detí, ktoré budú môcť za svoje vedomosti získať pekné prezentačné predmety. Realizácia aktivít zameraných na prevenciu závislostí a protispoločenských javov má významný účinok na zdravý spôsob života a bezpečnosť detí.