Galantské osvetové stredisko pripravilo v spolupráci so špeciálnymi základnými školami v okrese Galanta putovné výstavy prác detí z 19. ročníka výtvarnej súťaže, ktorá sa v tomto roku realizovala pod názvom „Ja a naša história“.
Ja a naša história – putovné výstavy

JA A NAŠA HISTÓRIA – putovné výstavy

 

Galantské osvetové stredisko pripravilo v spolupráci so špeciálnymi základnými školami v okrese Galanta putovné výstavy prác detí z 19. ročníka výtvarnej súťaže, ktorá sa  v tomto roku realizovala pod názvom „Ja a naša história“. Dve výstavné prezentácie sa uskutočnili v priestoroch Špeciálnej základnej školy v Seredi v dňoch 27. mája až 7. júna 2019 a v priestoroch Špeciálnej základnej školy v Galante v dňoch 17. až 27. júna 2019. Zameranie súťaže bolo v tomto roku venované významným osobnostiam a udalostiam našej histórie ako napr.: Roku Milana Rastislava Štefánika, 75. výročiu vypuknutia SNP a i. Galantské osvetové stredisko zrealizovanou súťažou a putovnými výstavami prispelo k propagácii činnosti talentovaných detí a mládeže z okresu Galanta a zároveň sa podporil i rozvoj ich kreativity a fantázie so zameraním na poznávanie a pripomínanie si našej histórie.