Galantské osvetové stredisko uskutoční dňa 29. novembra 2022 vo svojich priestoroch workshopov pre kronikárov, ktorý umožní začínajúcim ako aj pokročilejším tvorcom kroník osvojiť si nové poznatky a zručnosti.
Kronika 2022 – workshop pre kronikárov – 2. stretnutie


Kronika 2022 – workshop
pre kronikárov
– 2. stretnutie

 

 

Systematické vzdelávanie kronikárov obcí a miest v Galantskom regióne významne prispieva k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce. Aktívne sa oblasti kronikárskej edukácie venuje Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Svojou činnosťou vytvára priaznivé podmienky pre vzdelávanie občanov rôznych vekových kategórií. Portfóliom aktivít ako sú aj kronikárske workshopy, sa snaží o vzbudenie záujmu verejnosti o nadobúdanie nových informácii, rozširovanie svojich vedomostí a zvyšovanie osobných kompetencií. Zavŕšenie šiesteho ročníka projektu Kronika sa uskutoční realizáciou workshopu dňa 29. novembra 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Lektorsky sa na vedení workshopu bude podieľať Mgr. Hildegarda Pokreis, odborníčka pre oblasť archívnictva. Ústrednou témou, na ktorú sa počas workshopu zameria pozornosť účastníkov, bude oblasť archivovania kroník a materiálov a s tým súvisiaca rozsiahla problematika, taktiež metodika a ďalšie praktické kronikárske tézy.

Kronika ako súhrn zaznamenaných udalostí je významným dokumentom a zdrojom poznania budúcich generácií. Hodnota kronikárskej práce z tohto pohľadu je nevyčísliteľná, preto sa oplatí venovať jej patričnú starostlivosť a vzdelávať aktérov aktívne sa podieľajúcich na tvorbe kroník.

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia