Výstava pozostávajúca z výberu najlepších prác niekoľkých predchádzajúcich ročníkov medzinárodnej tematickej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada bola v mesiaci október inštalovaná vo vestibule Mestského úradu v Galante.
Prečo som na svete rád/rada

Prečo som na svete rád/rada

Medzinárodná putovná výstava v Galante

 

Galantské osvetové stredisko je dlhoročným aktívnym partnerom výtvarného projektu z oblasti prevencie drogových závislostí a propagácie zdravého životného štýlu pod názvom Prečo som na svete rád/rada. Výtvarná súťaž sa počas rokov stretla s veľkým záujmom tak na Slovensku ako aj v zahraničí v štátoch Európy, v Amerike, Ázii a Austrálii, čím prispel k pozitívnemu zviditeľňovaniu Slovenskej republiky. Prvotná myšlienka realizovať výtvarnú súťaž takéhoto zamerania vznikla v Bratislave v roku 1994.  Koordinátorkou celého projektu bola PhDr. Ingrid Hupková, PhD. a gesciu nad podujatím prevzalo a jeho realizovanie zabezpečovalo Národné osvetové centrum v Bratislave. K výnimočným úspechom tohto pôvodného slovenského protidrogového projektu patrí, že bol prezentovaný v zahraničí na pôde Organizácie Spojených národov vo Viedni, New Yorku a v Ženeve ako aj na pôde Rady Európy v Štrasburgu. Snahou projektu Prečo som na svete rád/rada je zdôrazňovať prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí, na princípe rovesníckeho pôsobenia posilňovať hodnotový systém mládeže a pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

Výstava pozostávajúca z výberu najlepších prác niekoľkých predchádzajúcich ročníkov medzinárodnej tematickej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád/rada bola v mesiaci október inštalovaná vo vestibule Mestského úradu v Galante a organizačne ju pripravilo Galantské osvetové stredisko. Výstavná kolekcia mladých autorov vyjadruje jasný a aktívny protidrogový postoj a myšlienkové posolstvo zdravého života bez drog a závislostí. Taktiež upriamujú pozornosť okrem nelegálnych drog aj na problematiku legálnych drog ako je alkohol, tabak, lieky a aj moderných, nelátkových návykových chorôb ako patologické hráčstvo, poruchy príjmu potravy, novodobé komunikačné závislosti. Počas 20-tich rokov existencie projektu Prečo som na svete rád/rada, súťaže a putovné výstavy iniciovali mnohé nové tematické protidrogové vzdelávacie aktivity.