Galantské osvetové stredisko spolu s partnermi zrealizovali 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá nesie názov Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Výber diel zo súťaže si môžete pozrieť prostredníctvom virtuálnej prehliadky.
 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2021


Proti škodlivým závislostiam bez hraníc

- 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

 

V roku 2021 bol vyhlásený v poradí 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá nesie názov Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Galantské osvetové stredisko a Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v úzkej spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri boli hlavnými realizátormi medzinárodnej výtvarnej súťaže. Jej zámerom je motivovať deti a mládež, aby prostredníctvom výtvarného umenia zobrazili svoj aktívny postoj proti fajčeniu, užívaniu alkoholu a drog, a taktiež novodobým závislostiam – internetu a mobilom.

V čase vyhlásenia súťaže boli podobne ako v minulom roku zavedené protipandemické opatrenia a školy ostali zatvorené. Avšak aj napriek týmto obmedzeniam do súťaže boli zaslané zaujímavé výtvarné práce. Tento jedinečný umelecko-preventívny projekt vyjadruje myšlienkové posolstvo ochrany zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie proti závislostiam, čo sú aj v súčasnosti veľmi dôležité témy v rámci spoločnosti. Zaslané výtvarné práce boli vytvorené rôznymi výtvarnými technikami - maľbou, kresbou, kolážou, rôznymi kombinovanými technikami a počítačovou grafikou.

Súťažné diela zobrazujú  najrozmanitejšie pohľady, motívy a myšlienky z tematiky rôznych druhov závislostí a ich negatívnych vplyvov na zdravie a celú osobnosť človeka. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa opäť nepodarilo uskutočniť verejnou formou za účasti ocenených žiakov a ich rodičov, pedagógov.

Výber diel zo súťaže si však záujemcovia môžu pozrieť prostredníctvom virtuálnej prehliadky, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko na svojej webovej stránke.

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2021 - výsledková listina

 

   Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2021 - Eredmények

 

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne práce, ktoré prezentujú okrem umeleckej hodnoty aj preventívny výchovný charakter založený na rovesníckom princípe.

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku

ocenených a ďalších vybraných prác z medzinárodnej výtvarnej

súťaže detí a mládeže

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2021

 

HATÁROK NÉLKÜL A KÁROS SZENVEDÉLYEK ELLEN 2021

A virtuális bemutatóra mindenkit szeretettel várunk.