Stretnutie vo farbách rozvíja v roku 2019 podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z galantského regiónu, využívajúcich svoj voľný čas výtvarnými a fotografickými aktivitami.
Stretnutie vo farbách – vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

Stretnutie vo farbách – vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov 

 

Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti realizuje aktivity a podujatia zamerané na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času verejnosti. Vytvára podmienky na permanentné vzdelávanie občanov všetkých vekových kategórií a na zvyšovanie ich kompetencií v jednotlivých edukačných oblastiach. Vychádza sa pritom z neustálej potreby vzdelávania a vzťahu človeka k rozširovaniu svojich vedomostí, nadobúdaniu nových informácií a k aktívnemu využitiu voľného času.

Stretnutie vo farbách rozvíja v roku 2019 podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z galantského regiónu, využívajúcich svoj voľný čas výtvarnými a fotografickými aktivitami. Tvorivé dielne pre seniorov sa konali 16. a 18. júla 2019 v Galantskom osvetovom stredisku a verejná prezentácia diel sa uskutočnila 9. augusta  2019 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu. Stretnutie vo farbách je stretnutím s umením, ktoré dáva seniorom možnosť aktívnej činnosti a začlenenie sa do spoločnosti. Okrem vzdelávania a prezentovania tvorby zámerom organizátora je hlavne zaktivizovať a začleniť seniorov-záujemcov o výtvarníctvo či fotografiu do nových aktivít, podporiť výmenu názorov a skúseností ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť seniorov.

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.