V rámci vzdelávania z oblasti tolerancie a ľudských práv pripravilo Galantské osvetové stredisko pre žiakov ZŠ v Trsticiach edukatívne podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát.
Učme sa tolerancii

Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát

 

V rámci vzdelávania z oblasti tolerancie a ľudských práv pripravilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s partnermi a základnými školami v Trsticiach edukatívne podujatia pod názvom Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát. V dňoch 11. – 18. marca 2019 sa podujatia konali  v Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským v Trsticiach a v dňoch 18. – 25. marca 2019 podujatia pokračovali v Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Trsticiach. K predchádzaniu negatívnych javov v spoločnosti nestačia len existujúce právne predpisy, ale dôležité sú aj účinné prevenčné programy a vzdelávanie. Prostredníctvom interaktívnych vzdelávacích podujatí v Trsticiach Učme sa tolerancii - Tanuljunk toleranciát informácie a myšlienky tolerancie, nediskriminácie a ľudských práv adresne smerovali k mladej generácii. Výchova a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti tolerancie, ľudských práv a slobôd prispieva k predchádzaniu rôznych prejavov neznášanlivosti.