Galantské osvetové stredisko pripravilo sériu šiestich voľnočasových podujatí so zameraním na umelecko-tvorivú činnosť seniorov a vitalitu seniorov.
Aktívne starnutie - umelecko-tvorivá činnosť seniorov

 

AKTÍVNE STARNUTIE

- umelecko-tvorivá činnosť seniorov


Galantské osvetové stredisko sa dlhodobo aktívne angažuje v práci so seniormi mesta Galanta. Pripravuje zaujímavé projekty, ktoré napomáhajú rozširovať portfólio vzdelávacích a tvorivých činností seniorov. Jedným z mnohých je aj projekt Aktívne starnutie, ktorý prispieva k aktívnemu starnutiu seniorov s vyššou mierou kvality života, dáva seniorom možnosť sebarealizácie - novej životnej náplne po odchode z aktívneho pracovného života. Je veľa seniorov, ktorí sa chcú vzdelávať a radi by prejavili svoju kreativitu aj v umeleckej oblasti, avšak nemajú možnosť tvoriť a prezentovať výsledky svojej kreativity.  

Galantské osvetové stredisko aj s finančnou podporou Mesta Galanta pripravilo sériu šiestich voľnočasových podujatí so zameraním na umelecko-tvorivú činnosť seniorov a vitalitu seniorov. Podujatia zabezpečujú aktivity a prácu s verejnosťou – seniormi mesta Galanta a prispievajú k zlepšeniu kvality ich života.

Hlavnými prínosmi podujatí sú: aktívna sebarealizácia a vzdelávanie seniorov, zmysluplné trávenie voľného času seniorov, odbúranie bariér, ktoré bránia aktívnemu starnutiu seniorov, začlenenie seniorov do spoločenského života v našom meste.

Tvorivé dielne budú viesť skúsení lektori Ivan Slezák, zameria sa na prácu s drôtikmi, Miriam Mihaliková a Ivan Godovič sa budú venovať práci s hlinou a Ivona Kollátová oboznámi účastníkov s technikou servítkovania. Zaktivizovať seniorov v predkladanom projekte predstavuje získanie nových poznatkov, kreatívnu sebarealizáciu a nadväzovanie nových sociálnych kontaktov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT SA USKUTOČŇUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia