Čo vieš o hviezdach? je názov tradičnej vedomostnej súťaže pre záujemcov a nadšencov astronómie, v ktorej preukazujú svoje vedomosti a zároveň si ich konfrontujú s ostatnými spolusúťažiacimi.
Čo vieš o hviezdach?

 

Čo vieš o hviezdach?

- regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže z oblasti astronómie

 

 

Čo vieš o hviezdach? je názov tradičnej vedomostnej súťaže pre záujemcov a nadšencov astronómie. Vyhlasovateľmi v poradí 31. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže sú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci.

Ani v roku 2021 nebudú v súťaži chýbať zástupcovia z Galantského regiónu, ktorí si počas uplynulých rokov vybudovali svojimi výbornými výsledkami v jednotlivých kolách súťaže skvelé renomé. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že uvedená súťaž má Galantskom regióne dlhoročnú tradíciu a kvalitné odborné vedenie a Galantské osvetové stredisko podporou a organizačným zabezpečením tejto súťaže vytvára priaznivé podmienky aj v tejto oblasti vzdelávania.

Realizátorom a garantom súťaže v Galantskom regióne je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika v Hlohovci.

V minulom roku ako úplná novinka v súťaži Čo vieš o hviezdach?, dnes už takmer prirodzená vec, že súťaž sa uskutočnila elektronickou online formou. Súťaž má tri stupne – regionálny, krajský a celoslovenský, prebieha v troch vekových kategóriách a je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Regionálne kolá súťaže boli naplánované v dňoch 23. - 25. marca 2021. Obsahovú náplň tvorili otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómií.

Prostredníctvom uskutočnenia súťaže Čo vieš o hviezdach? sa prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času nadaných mladých ľudí zaujímajúcich sa o astronómiu a astrofyziku.

Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov!

 

 

 

   Čo vieš o hviezdach? 2021 - výsledková listina z regionálneho kola súťaže