Galantské osvetové stredisko je dlhoročným realizátorom úspešných workshopov pre obecných a mestských kronikárov. Prvé z dvojice tohtoročných stretnutí sa bude konať dňa 23. júna 2023 v priestoroch Galantského osvetového strediska.
Kronika 2023 – workshop pre kronikárov

 

Kronika 2023

– workshop pre kronikárov

 

Workshopy pre kronikárov pod názvom KRONIKA 2023, realizované v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne, vytvárajú príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie odbornosti tvorcov kroník. V poradí 7. ročník úspešných edukačných podujatí organizačne zabezpečuje Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Vedenie kroník je povinnou agendou všetkých miest, obcí, a kroniky si môžu viesť aj rôzne iné organizácie a inštitúcie. Kronika je odkazom i historickým dokumentom, ktorého výpovedná hodnota rokmi narastá a nadobúda na význame. Pre zabezpečenie kvalitatívneho rastu kronikárov, sa budú realizovať dva workshopy s aktívnou prácou zúčastnených pod gesciou skúsených odborníkov, ktorí umožnia začínajúcim ako aj pokročilejším osvojiť si nové poznatky a zručnosti.

Prvý z dvojice workshopov pre kronikárov v rámci 7. ročníka sa uskutoční dňa 23. júna 2023 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Lektorom bude Mgr. Martin Lukáč, odborník z oblasti kronikárskej práce, porotca v súťaži Slovenská kronika.

Workshop sa po obsahovej stránke zameria na vyhľadávanie, získavanie a spracovávanie podkladov ku kronike, na kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu s údajmi a neobídu sa súčasné najnovšie informácie a metodika vedenia kroník. Priestor bude vyhradený taktiež na rozoberanie rôznych konkrétnych problémov pri kronikárskej práci a postupom ich riešenia. Kronikárske workshopy uskutočňované v Galante napomáhajú edukácii účastníkov a sú významným činiteľom pri prehlbovaní kvality kronikárskej práce.

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia