Národné osvetové centrum v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom pripravilo vzdelávací program pre zástupcov kultúrno-osvetových a vzdelávacích inštitúcií v okrese Galanta pod názvom Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí.
Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí - seminár

 

 

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí - vzdelávací seminár

 

 

Národné osvetové centrum v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom pripravilo vzdelávací program pre zástupcov kultúrno-osvetových a vzdelávacích inštitúcií v okrese Galanta pod názvom Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí. Vzdelávací program bude prebiehať vo forme sociálnopsychologického výcviku.

Podujatie sa uskutoční 3. septembra 2020 v čase od 8.30 do 15.30 hod. v priestoroch Galantského osvetového strediska. Prioritne je podujatie určené metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, mestských kultúrnych stredísk a ďalších kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Zúčastniť sa na ňom môžu aj zástupcovia iných inštitúcií, ktorí priamo pracujú s deťmi a mládežou v oblasti prevencie sociálnej patológie.

Lektorkami podujatia budú doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., a doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu: aktívnym sociálnym učením prostredníctvom sociálnopsychologického výcviku prispieť k zvýšeniu participácie kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí a prevencii rizikového správania mládeže.

 

Parciálne ciele vzdelávacieho programu:

• prehĺbenie sebapoznania s dôrazom na poznanie vlastných silných a slabých stránok v komunikácii,

• získanie základných informácií o nových trendoch v oblasti užívania psychoaktívnych látok a vzniku látkových závislostí,

• rozvoj špecifických informácií o problematike tzv. nelátkových návykových chorôb a tzv. nelátkových (behaviorálnych) závislostí v kontexte s inými sociálnopatologickými javmi,

• senzibilizácia účastníkov na nové trendy v živote mladých a aktuálnu tému súčasných fenoménov rizikového správania mládeže,

• priblíženie možnej participácie a možností riešenia problematiky v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,

• prostredníctvom cielenej evalvácie obsahovej náplne programu napomôcť overenie inovatívneho vzdelávacieho programu, ktorý bude možné implementovať v podmienkach ďalších kultúrnych inštitúcií.

 

Organizačné pokyny:

Registračný formulár je potrebné vyplniť za každú osobu najneskôr v termíne do 25. 8. 2020 - https://forms.gle/kTbGRjaaWK2Q9ChA8

Účastnícky poplatok 10 eur/1 osoba treba uhradiť najneskôr do 27. 8. 2020 prostredníctvom linku: http://www.nocka.sk/obchod/produkt/socialnopsychologicky-vycvik/  – keď si záujemca „objedná“ vložné vyplnením potrebných údajov, bude mu následne doručená faktúra, na základe ktorej uhradí vložné na účet NOC.

Vysielajúca organizácia hradí účastníkovi náklady na cestovné. NOC hradí vopred prihláseným účastníkom náklady na lektorov, GOS zabezpečuje priestory a občerstvenie.