V priestoroch Mestského úradu v Galante bude v mesiaci október prezentovaný výber prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Prečo som na svete rád/rada.
Prečo som na svete rád/rada - výberová výstava v Galante

 

Prečo som na svete rád/rada
- medzinárodná výstava
s protidrogovým zámerom v Galante

 

 

Výber študentských prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Prečo som na svete rád/rada bude v mesiaci október prezentovaný v priestoroch Mestského úradu v Galante. Realizátorom výstavy je Galantské osvetové stredisko, ktoré dlhoročným aktívnym partnerom tohto výtvarného projektu z oblasti prevencie drogových závislostí a propagácie zdravého životného štýlu. Výstavná kolekcia mladých autorov vyjadruje jasný a aktívny protidrogový postoj a myšlienkové posolstvo zdravého života bez drog a závislostí. Upriamuje pozornosť okrem nelegálnych drog aj na problematiku legálnych drog ako je alkohol, tabak, lieky a aj moderných, nelátkových návykových chorôb ako patologické hráčstvo, poruchy príjmu potravy, novodobé komunikačné závislosti. Prvotná myšlienka realizovať výtvarnú súťaž takéhoto zamerania vznikla v Bratislave v roku 1994.  Koordinátorkou celého projektu bola PhDr. Ingrid Hupková, PhD. a gesciu nad podujatím prevzalo a jeho realizovanie zabezpečovalo Národné osvetové centrum v Bratislave. Počas 20-tich rokov existencie projektu Prečo som na svete rád/rada, súťaže a putovné výstavy iniciovali mnohé nové tematické protidrogové vzdelávacie aktivity.

Výtvarná súťaž sa počas rokov stretla s veľkým záujmom tak na Slovensku, ako aj v zahraničí v štátoch Európy, v Amerike, Ázii a Austrálii, čím prispela k pozitívnemu zviditeľňovaniu Slovenskej republiky. K výnimočným úspechom tohto pôvodného slovenského protidrogového projektu patrí, že bol prezentovaný v zahraničí na pôde Organizácie Spojených národov vo Viedni, New Yorku a v Ženeve ako aj na pôde Rady Európy v Štrasburgu. Snahou projektu Prečo som na svete rád/rada je zdôrazňovať prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí, na princípe rovesníckeho pôsobenia posilňovať hodnotový systém mládeže a pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.