Sociálna prevencia je názov vzdelávacích podujatí, ktoré pripravilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta - Oddelením spoločenských služieb.
Sociálna prevencia - edukačno-prevenčné aktivity

 

Sociálna prevencia

Látkové a nelátkové závislosti a ich riziká vo vzťahu k mládeži

 

 

Každoročne realizované vzdelávacie podujatia pod názvom Sociálna prevencia sú významnými edukačno-prevenčnými aktivitami, na ktorých sa zúčastňujú žiaci, pedagógovia, preventisti, výchovní poradcovia a ďalší pracovníci škôl z podporných pedagogických tímov.

Organizačne podujatia zabezpečuje Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta - Oddelením spoločenských služieb. Prvé tohtoročné stretnutia sa uskutočnia dňa 25. mája 2023 v priestoroch Galantského osvetového strediska pod lektorským vedením doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., vysokoškolskej pedagogičky, odborníčky z oblasti prevencie sociálno-patologických javov. Vzdelávanie bude vedené formou aktívneho sociálneho učenia, ide o prácu v skupine, ktorá uplatňuje prvky zážitkovej pedagogiky.

Zameranie vzdelávania bude obsahovať problematiku látkových a nelátkových závislostí, možnosti pomoci a pôsobenia v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, rizikové správanie mládeže, nové trendy v oblasti prevencie. Účastníci sa oboznámia aj s metodikou použitia aktivít využiteľných pre primárno-preventívnu intervenciu so školskými triedami.

Podujatiami chceme taktiež poukázať na vybrané sociálnopatologické a ďalšie nežiaduce sociálne javy ohrozujúce deti a mládež a prostredníctvom aktívneho vzdelávania upozorniť ich na číhajúce nebezpečenstvá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia