Galantské osvetové stredisko spolu s partnermi uskutočnili dňa 28. júna 2021 vzdelávacie podujatia pre žiakov pod názvom Sociálna prevencia.
Sociálna prevencia  – vzdelávacie podujatia pre žiakov
Sociálna prevencia

– vzdelávacie podujatia pre žiakov základných škôl z Galanty

 

 

V rámci postupných uvoľnení protipandemických opatrení v mesiaci jún 2021 sa naskytla vhodná príležitosť zrealizovať vzdelávacie podujatia z oblasti sociálnej prevencie pre žiakov základných škôl z mesta Galanta. Na základe dlhoročnej výbornej spolupráce medzi Galantským osvetovým strediskom, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Oddelením spoločenských služieb Mestského úradu v Galante, sa podujatia podarilo organizačne zabezpečiť a úspešne uskutočniť. Podujatia sa konali dňa 28. júna 2021 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Obsah edukačných podujatí bol zameraný na prevenciu sociálnopatologických javov s témami ako riziká a ohrozenia internetu, šikanovanie v prostredí internetu, násilie vo vzťahoch a jeho prevencia, či vybrané nelátkové návykové choroby. Podujatia v Galante skúsene lektorovala významná odborníčka na oblasť sociálnej prevencie na Slovensku doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. z Národného osvetového centra v Bratislave. Cieľom podujatí bolo poukázať na vybrané sociálnopatologické a ďalšie nežiaduce sociálne javy ohrozujúce deti mládež a upozorniť ich na nebezpečenstvá, ktoré na nich môžu striehnuť aj počas nastávajúcich voľných prázdninových dní.

 

 

 


 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia