Galantské osvetové stredisko uskutočnilo jubilejný 10. ročník kreatívno-edukačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách.
Stretnutie vo farbách - vzdelávanie a tvorivé dielne seniorov

 

Stretnutie vo farbách - vzdelávanie a tvorivé dielne seniorov

 

Poskytnúť priestor na vzdelávanie a prezentáciu tvorivých zručností seniorov z Galantského regiónu, využívajúcich svoj voľný čas výtvarnými aktivitami, umožňnil jubilejný 10. ročník kreatívno-edukačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách. Realizátorom a garantom aktivít bolo Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu.

Pre kvalitatívny rast výtvarníkov sa v rámci projektu v dňoch 21. a 28. júna 2022 realizovali v Galantskom osvetovom stredisku dve tvorivé dielne s aktívnou tvorbou zúčastnených, ktoré im umožnili zdokonaľovať sa vo výtvarnej tvorbe i osvojiť si nové poznatky a zručnosti. Stretnutie vo farbách poskytlo účastníkom možnosť aktívnej tvorby i verejnej prezentácie prostredníctvom výstavy výtvarných diel, ktorá sa konala dňa 1. júla 2022 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Výnimočnosť tohto podujatia bola aj v osobnom kontakte seniorov – autorov diel a návštevníkov, ktorí medzi sebou v parku pri prezentácii mali možnosť viesť neformálny priateľský dialóg.

Aktivita Stretnutie vo farbách poskytla príležitosť seniorom-výtvarníkom vzdelávať sa, prezentovať svoje diela a zároveň všetkým, čo majú radi umenie sprostredkovala hodnotné umelecké zážitky a taktiež sa uskutočnenou aktivitou prispelo k začleneniu seniorov do kultúrneho života spoločnosti. Prínosom projektu bolo aktívne využívanie voľného času a taktiež podpora inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času v oblasti výtvarnej tvorivosti.

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.